شماره تماس: ۰۹۱۹۰۳۹۶۶۴۳

azerbaycanreqsleri

بازی های آذری 

 آی قاراقوش (Ay gharaghus)

بازی های آذری نام نوعی بازی با توپ در خلخال بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند و محلی را در فاصله ۴۰-۵۰ متری از زمین بازی خود با نام محل ارفع خطر، تعیین می کنند. سپس بازیکنان یکی از دو گروه با توافق یکدیگر یا بر اساس قرعه کشی، خم شده و دستهای خود را روی زانو قرار می دهند.

 گروه دیگر بر پشت آنها سوار شده و در حالی که شعر «آی قارقوش سالما يثره قان اولار. سالسان يئره قاتوه غلتان اولار» (ای قاراقوش به زمین نینداز و گرنه خونریزی می شود و تو در خونت غلتان می شوی) را می خوانند. توپی را که در دست دارند به یکدیگر پاس می دهند.

 هر گاه توپ به زمین بیفتد، نفرات سواره پایین آمده و خیلی سریع خود را به محل رفع خطر می رساند. در این حین نفرات خم شده توپ را بر می دارند و سعی می کنند آن را به یکی از افراد گروه مقابل خود بزنند قبل از اینکه به محل رفع خطر» برسد، در صورت موفقیت، جای دو تیم عوض می شود و در غیر اینصورت بازی ادامه پیدا می کند.

آیاق جیزیغی (Ayagh cizigi)

 نوعی بازی کودکانه که با گچ پنج خانه روی زمین می کشند و با پا تکه سنگی را لی لی کنان از خانه ای به خانه دیگر می برند. شکل خانه ها به این ترتیب است:

 

 آی قاراقوش

آیاق جیزیق (Ayagh cizigh)

نگا. آیاق جیزیغی

آیی اویونو (Ayi oyunu)

 نام نوعی بازی در توفارقان. یک نفر از بازیکنان نقش جالیزبان را بازی می کند که جالیز هندوانه و خربزه دارد. او از ترس اینکه خرس به جالیزش

صدمه بزند، دو سگ نگهداشته است که نقش آنها را دو جوان بازی می کنند.

یک فرد قوی هیکل با پوشیدن پوستین، نقش خرس را بازی می کند. خرس به جالیز نزدیک میشود. سگها از ترس صدایشان در نمی آید.

 جالیزبان با چوب به خرس حمله می کند. سگها هم از صاحبشان حمایت می کنند و آنقدر خرس را می زنند تا فرار کند.

بازیکنان سعی می کنند این درگیریها را به شیوه ای خنده آور نشان بدهند تا حاضران بخندند.

ائششک بئلی سیندیرما (Essak beli sindirma)

 نام نوعی بازی دسته جمعی. چهار نفر به دنبال هم خم می شوند.

سر اولی به درخت یا دیوار است و سر بقیه بر پشت هم به ردیف و متصل هستند. چهار نفر می دوند و بر پشت نفر آخری می پرند.

اگر پاهای او خم شد، آنها ادامه می دهند و گرنه جای نفرات عوض می شود.

ائششک باشی دوگمه (Essak basi dayma)

 نام نوعی بازی دسته جمعی بازیکنان هر کدام سوار خر می شوند و با چوب خود خر یکدیگر را می زنند.

اجی(aci)

یک نوع بازی با کودکان است.

بدین ترتیب که آدم بزرگتر که خود یا سرش را مخفی کرده و یک مرتبه سرش را در آورده و می گوید «اجی» و بچه ها در اثر این کار بسیار می خندند. در فارسی از واژه دله برای این بازی استفاده می کنند.

ادی باجی (odi baci)

قایم موشک بازی

ارمنی جیزیغی (Ermani cizigi)

نوعی بازی دسته جمعی با دو نفره مانند آیاق جيزق. شکلی هشت خانه

جزیعی (لی لی ارمنی) نامیده اند.

پس از خانه های ۷ و ۸، تیمدایره ای رسم می کنند که آن را جهنم می نامند.

در این بازی با وجود استفاده از سنگ برای پرتاب به خانه ها، سنگ را با پا نمی زنند و سنگ در هر خانه که بیفتد، از روی آن خانه می برند.

بازی از خانه اول شروع می شود و در خانه هشتم پایان می یابد. آخرین مرحله جهنم است که بازیکن باید سعی کند سنگ او به جهنم نیفتند. وقتی او به خانه هشتم رسید، باید از روی جهنم بپرد.

 اگر موفق شد از همان جا باید سنگ را دوباره به خانه بیندازد. در این صورت او برنده است.

پشتیبانی آنلاین