شماره تماس: ۰۹۱۹۰۳۹۶۶۴۳

http://azerbaycanreqsleri.com/
بازی های محلی آذری

ادشهرت (Ad sharat)

نام نوعی بازی بازی اد شهرت

آرادا ووردو (Arada vurdu) نوعی بازی با توپ.

 دو دسته با تعده بازی می کند. یک دسته دایره ای تشکیل می دهد و دسته دیگر در وسط دایره قرار می گیرند. دسته بیرونی سعی می کند با پاس دادن توب بازیکنان وسعت دایره را بزند. هر کسی که توب به او اصابت کند، از بازی خارج می شود.

بازی تا مرحله خوردن ممه ادامه می یابد. گاه چند نفری باقی می ماند و تشویق می شوند و جای تو گروه با هم عوض می شود در قاضی جهان آذرشهر این بازی به صورت دسته جمعی صورت می پذیرد به این صورت که دو نفر به قرعه در فاصله ۲۰ متری از هم قرار می گیرند و بقیه نفرات در فاصله بین این دو درست در خط محور واصل این دو نفر قرار می گیرند که این دو تیر توپی را بین این فاصله به یکدیگر پاس می دهند و در عین حال سعی می کند تا توب را به یکی از نفرات میانی زده و بدین صورت از میدان خارج نمایند و در این صورت اگر یکی از افراد میانی بتواند توپ را بدون برخورد به زمین با دو دست خود بگیرد یک امتیاز و یا یک جان می گیرد که با هر گرفتن یک جان و یک امتیاز به امتیازات اضافه شده و با هر تماس بدنی با توب یک امتیاز از دست خواهد.

در تبریز هر بازیکنی که بتواند توب حریف را بگیرد، دو بازیکن محسوب می شود و باید توب دوبار به او بخورد تا از دور بازی خارج گردد.

گاه بازیکنی که تو را گرفته است می تواند به جای یک «جان » خود، بازیکن هم تیمی اش را که اخراج گردیده به داخل زمین بیاورد.

بعد از اینکه تمامی بازیکنان توب خورده و از زمین خارج شدند، تیم بعدی وارد زمین می شوند زمانی که تنها یک بازیکن در زمین مانده باشد، باید طرفين توب را به صورت پاس هوایی بیندازند و اگر بار آن را از زمین باس دادند و به حرف نخورد، تمام تی دوباره به زمین بر می گردند.

آرادان چیخان (Aradan sixan)

 نام نوعی بازی کون گاند. بازیکنان در یک ردیف یا کنار دیوار می ایستند و از هر دو طرف به نفرات وسطی فشار می آورند و فریاد می زنند که هر کس از صف بیرون برود، زن من است.

هر کس که در اثر فشار از من بیرون رفت، بازنده است.

بازی های محلی آذری

آرادان خیرمامکو (Aradan xirmannako)

 نام نوعی بازی دسته جمعی محلی افراد در دو گروه بازی می کند گروه اول می شوند و افراد گروه دوم، آنها را دنبال می کنند. طوری که دو نفر یک نفر را تعقیب می نمایند.

آنها دقت می کنند که آن یک نفر برگشته و از میان آنها نگذرد. اگر آن یک تر موفق به این کار شود، در حین گذشتن از میان آنها فریاد می زند و آرادان خیر عامكو» (احتمالا یعنی از من از میان شما گذشتم). بدین ترتیب او یک امتیاز کسب می کند. (گویش بستان آباده).

این بازی را در برخی جاها و آرادان خیر نیز می گویند.

آرتیرما (Artima)

 نام یک بازی کودکانه که آن را اتک بنلی نیز می نامند

آسلان پیسلان (4slan paslan)

نامی دیگر برای بازی اله سگ. (گویش تبریز). دیلی پیلان، امبالا سیستان و دوبالا یتان نیز گفته می شود

آشیرما (inmaوهی)

 نام نوعی گئی محلی که در خوی انجام می شود. کشتی گیران با نرمی که همرا با نواختن ساز و دهل است، کار خود را شروع می کنند. پس از نرمش، کاشی شروع می شود. برنده فردی است که بتواند کمر حریت را گرفته او را بلند کند و بر زمین زند.

آشیق آشیق (Asiah asagh)

 نوعی بازی گوش گانه. نوع بازی آن تري مانند تیله بازی است با این تفاوت که در این بازی، آشیق را با دست پرتاب می کند تا به آشینهای دیگر بخورد ولی در تیله بازی، تیله را در زمین می غلتانند

بازی های محلی آذری

آشیق قوز (ghoz)

بازی کودکان یا آشیق و گردو بازی به این ترتیب انجام می شود که دایره ای می کند و هر بازیکن یک گرو روی خ وست می گذارند گردو ها به صورت یک ردیف چیده می شوند و بازیکن اول ما را بیرون دایره گذاشته و با آشیق یا قاب خود گردو را می زند.

هر چند گردو که از دایره خارج شود، مال او خواهد بود و گرنه دیگری ادامه خواهد داد.

آغاج آتما (42ac atma)

 این نام در اصل به معنای تن گوسفندان با انداختن چوب در میان آنهاست. همچنین نام یک بازی است که با جوید سنی انجام می دهند. بازیکنان هدفی را در نظر می گیرند و با چو ید ستی خود سعی می کنند که آن را بزنند، طرز پر ناب چوبدستی شباهت بسیاری به عمل چوپانان دارد.

بدین ترتیب که چوبدستی را طوری پرتاب می کند که چرخش کشان بطرف هدف حرکت کند. به این پرتاب تولازلاما گفته می شود

آغاج دو گدو (Agae daydi)

نام نوعی بازی محلی. یک چوب را با فاصله می گذارند. بازیکن اول با انداختن تکه چویی، چوب أولی را می زند. اگر موفق نشد دومی ادامه می دهد ولی اگر زد، چوب اصلی را کمی دورتر می گذارد و دومی باید آن را بزند. (گویش روستای الحج بستان آباد)۔

آل آغاجی (l agaci)

 نام نوعی بازی محلی که در مشکین انجام می شود. نام یکی از بازیکنان را روی چوبدستی می گذارند. یک تیر جویدنی را در پایین ترین ق ت آن با یک دست می گیرد و هربار درباره چوبدستی صحبت می کند و دست دیگرش را کمی بالاتر می آورد (مثلا جویدنی به درد شکار خرگوش میخورد به همین ترتیب دستها را بالاتر و بالاتر می آورد تا به ن ت انتهایی چوب می رسد. جمله ای که در این مرحله درباره چوب می گوید

حکمی است که در مورد صاحب چوب صادر می شود. اگر آخرین جمله مثبت باشد تمام است وگرنه (مثلا چوب سر صاحبش را می شکند) با چوب آنچه را که گفته شده، برر صاحب آن می آورند

ألچی تاوا (Alsi tava)

 نام نوعی بازی با قاب. در این بازی دو تری اگر یکی آلچی افتاد و طرف مقابل جیک بود، آلچی برنده است. اگر تاوا افتاد و طرف مقابل بوک بود، تا وا برنده است. آنقدر قاب می اندازند تا این حالات اتفاق بیفتد.

پشتیبانی آنلاین